ISSN 1643-4803© Wydawnictwo LUCRUM Sp. z o.o.ul. Podwale 47, 43-300 Bielsko-Biała, Polskatel./fax 33 822 01 41, 33 811 04 20, 33 812 69 90tel. 33 822 18 21, 33 822 18 22e-mail: lucrum@lucrum.plwww.lucrum.plNIP 547 19 43 815REGON 070809448KRS 0000052002Sąd Rejonowy w Bielsku-BiałejWydział VIII GospodarczyWysokość kapitału zakładowego: 2.185.000,00ISISISISSSNSNSNSN 1 116464643-3-484803033© © © WyWyWydadadawnwnwnicicicctwtwtwtwt o oo LUULULUCRCRUMUMM S Sp.p. z z o o.o.o.ululul. .. PoPoPoodwdwdwdwd alalale e ee 4747, , 43434 -3-30000 B Bieielslskoko-B-Biała, PoPolsskakatetetetet l.l../f/f/faxax 33333 8 82222 0 001 1 414111, , 3333 888111 00004 44 2020, , 3333 8 81212 6 69 9 9090tetetel.l. 3 33 3 82822 2 1818 221,1, 333 8228 2 2 1888 2222e-e-mamailil: : lulucrcrumumm@l@@ ucu rur m.m.plplwwwww.w lucrcrumumm.ppllNINIP P 54547 7 1919 4343 818155REREEGOGON N 07070808090944444 888KRKRS S 00000000050520202020020202022SąSąd d dd ReRejojoj nonon wywywywyw w www B BBBBBieieieieieeielslslslslsslskukukukukukukuu-B-B-B-B-BBBiaiaiaiaaiaaałełełełełełejjjjjWyWydzdzzziaiaał ł ł VIVIV IIIIII GG GGosososososo popopopopopop dadadadadadad rcrcrcrcrcrczyzyzyzyzyzyzWyWysosookokokokokośćśćśćśćć kkk k kkkapapapapapapappititititittałałałałałałału u u u uu zazazazazzazaakłkłkłkłkłkłkładadadadadowowowowoo egegeego:o:o:o:o: 222.11.118585855.0.0.0.000000000,0,0,0,00000Color ofthe Year2019PANTONE©Living Coral16-1546
Page 2 >